top of page
IMG_4059-Edit-Edit_aequitas_interior_WEB

PROCEDURA AUTENTIFICARII

CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE

ACTE NECESARE

Acte necesare pentru autentificarea unui contract de vânzare:

 • acte de identitate părţi – (carte de identitate);

 • acte de proprietate a imobilului ce face obiectul contractului (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare-primire ,contract de donaţie, contract de  vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă cu raport de expertiza si cu schita anexa,  titlu de proprietate, certificat de moştenitor, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala, contract de schimb, act de dare in plata, act de adjudecare, etc.);

 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Primaria de la locul situarii imobilului – Serviciul Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte că proprietarul nu are datorii la Bugetul Local si ca  figureaza inscris cu imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil  30 (treizeci) zile de la data eliberării. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, organul fiscal emite certificate de atestare fiscală fiecărui coproprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a acestuia ( sau un singur certificat de atestare fiscala in care sa apara numele si cota parte a fiecarui coproprietar);

 • extras de carte funciara de autentificare pe care il obtine doar notarul care instrumenteaza actul, la cererea proprietarului – valabil 10 zile lucratoare

 • documentaţia cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament si delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat si vizat de OCPI competent;

 • incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari semnata de presedinte si administrator cu mentionarea clara a numelui fiecaruia, din care sa rezulte ca proprietarul nu are datorii la asociatie.

 • Adeverinta de la furnizorii de utilitati (ENEL, ENGIE) din care sa rezulte ca nu sunt datorii sau ultima factura si chitanta ;

 • certificat de performanta energetica;

 • certificat de casatorie parţi

 • cand imobilul este ipotecat, se cere si acordul bancii

 • cand constructia este situata pe un teren concesionat, se cere si acordul concedentului

 • În plus, pentru persoane juridice, in vederea semnarii unui contract de vânzare mai sunt necesare:

 • ultimul act constitutiv

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;

 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;

 • împuternicire (procura in forma autentica sau hotărâre A.G.A ) pentru reprezentantul persoanei juridice la semnarea actului .

 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la bunul aflat în proprietatea societății

bottom of page